هر کاری بخوای کنی باید شونصد رقم مجوزهایی که نمیشه گرفت بگیری