صبح اومدیم دفتر مثل فیلم‌های تخیلی سوسک ها از اینور به اونور جولون میدادن