این روزها یک‌ شلوار شش جیب میپوشم،یک صندل کین و‌یک‌تی شرت گشاد ولی باز خیلی تابستونه https://t.co/EvBE5rKclK