قبر‌کیارستمی پنجاه میلیون‌تومن بوده،از اونجایی که مادر‌همسایه دقیقه با یک‌قبر‌فاصله اونجا دفن‌شده