توی یک معامله من واسطه‌ام،فروشنده به من تخفیف داد،‌من حق واسطه گری از طرفین‌نگرفتم درسته تخفیف را بردارم واسه‌خودم؟