در کنار کارهای اصلیم یک کار فرعی و‌ کوچک‌ دارم که کلهم خیلی کوچولوعه ولی خستگی‌کارهای اصلیمو میبره