عه پارسالم اینجوری شده بودم ، دو‌سه ماه پیش هم حسش کردم https://t.co/sUDBz5Zydv