به والله هر چی سر این مردم بیاد حقشونه تو صف نون هم دنبال زرنگ‌بازی و‌ قالتاق بازین