حتی بمیری هم از بروکراسی رها نمیشی برای تحویل جنازه دوساعت توبیمارستان منتظریم باید کلانتری و‌ دادسرا و پزشکی قانونی هم‌بریم