این ایام اخیر مخصوصا این چند روزه خیلی حس مرگ داشتم،یه جورایی منتظر اتفاق افتادنش بودم ولی تنها کسی که فکر نمیکردم این بنده خدا بود