به دخترش نگفته بودن فوت شده،چون بارداره و خونه‌اش دوره،دم در بودیم همه لباس مشکی یهو رسید قیامت شد،خدابیامرز آخرم نوه ‌شو ندید