با رفیقم تو ترکیه‌حرف میزدیم میگفت نه خبری نیست یهو‌صدای آژیر و‌داد و‌هوار و‌جیغ و‌داد و‌ تیراندازی اومد