توییت‌هایی‌که‌در رابطه با دادگاه امروز سفارت عربستان میشه متهم نوبت اول و دوم و ..رو‌ گفتن متهم ردیف اول‌ و‌دوم و‌هشتم ، اینا فرق میکنه باهم