پدر دامادمون یک روز قبل فوتش مغازشو فروخته بوده،به هیچ کسی هم نگفته بود،پولشم یه جوری گذاشته بود که بچه‌هاش به دردسر نیفتن..روحش شاد