اردوغان با همین فرمون بره هزار ، هزار و‌پونصد نفر می‌مونن که شامل خانواده اعضای حزبش میشن بقیه کودتاگرن