تفکرات و طرز فکر و‌دغدغه مردم باهم فرق میکنه،نمی‌خوایم قبول کنیم مردم منطقه یک با ۱۶، هزاران درجه اختلاف دیدگاه دارن،همه‌ هم میگن من درستم