یه کابل شارژر خریدم ، تا وصل کردم به تبلت یه‌دفتر از دستم افتاد روش‌سوکتش‌کج شد 🤣 ده تومن ضرر فوری