به‌کودکان کار،شیشه پاک کن یه آب پاش دادن میان کامل آب می‌پاچن بعد میرن باید التماس کنی بیا پاک‌کن