بچه گربه ها میان یه سرک میکشن تا ماهارو می‌بینن بدو بدو میرن شیر میخورن