قدیم چه مسخره بوده یه سری شخصهای ثالث واسه دخترها شوهر پیدا میکردن اوج فضولی