رفتیم برای مادر گوشی بگیریم، میگفتن کل بازار موبایل و چهارسو رو از اپل تهی کردن ،همه رو ضبط کردن