این تبلت لامصب دست میگیرم پنجاه نفر یه گوشه دنیا میرن هوا