انقدر ریتوییت کنید تا جراح ها هیچ‌فعال مجازی را هم عمل نکنند https://t.co/j1eN1JpJ7F