بی‌خوابی بر‌ من چیره شده این چه زندگی‌ایه ، سه بار بیدار بشی