از پست یکی از بچه های سربازی فهمیدم مرحوم هادی اسلامی داییش بوده