.اینم باید بگم : توییتر خر است
شخم :| ‎· SaeedTheGiraffe ?