.اینم باید بگم : توییتر خر است
شخم :| ‎- SaeedTheGiraffe ?