فیدم غلط داشت یه ثانیه زدم اصلاحش کردم ، اصن اشک از چشمام جاریه اسماعیلی خنده گریه داره :دی