توییتر امکان تصحیح نداشت به هیشکی نمیشد گیر داد، اینجا هرچی غلط ببینم گیر میدم :)))))
اسماعیلی گرامر ناتزی :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
گیر میدم گیر میدم ‎· Ashmogh
ها والو :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?