توییتر امکان تصحیح نداشت به هیشکی نمیشد گیر داد، اینجا هرچی غلط ببینم گیر میدم :)))))
اسماعیلی گرامر ناتزی :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
گیر میدم گیر میدم ‎- Ashmogh
ها والو :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?