راستی فایده ی منشن دادن اینجا چیه؟ نوتیف نمیاد برا آدم که