جوونیام که داشتم کل کارنامه ی کارگردانی عخشم کمرون کرو رو میدیدم، به جری مگوآیر برخوردم:دی یه سکانس معروف داره، و اون سکانس بیانگر حس من برای این سایت جدیده:دی
you_complete_me_you_had_me_at_hello.jpg
البته قبل ازین که این دیالوگو بگه عخش دیگرم رنه زل وگر میگه که شات آپ شات آپ، بعد میگه یو هد می ات هلو :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?