شیفت شب هنوز کار داره ولی خرد خرد داریم جمع میشیم:دی
کامنت اول . هار هار هار ‎· Ashmogh
تقدیم به خودت اشموغ :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?