سه ماه ترم برقراره خوابم منظمه، دوروز تعطیل میشم تا صب بیدارم:|
منم :/ ‎- Shiva
مشکل اینه که شب رو بیشتر از روز دوست دارم :| :/ ‎- SaeedTheGiraffe ?