سه ماه ترم برقراره خوابم منظمه، دوروز تعطیل میشم تا صب بیدارم:|
منم :/ ‎· Shiva
مشکل اینه که شب رو بیشتر از روز دوست دارم :| :/ ‎· SaeedTheGiraffe ?