ز خواب ِ صبح ِ پراکنده و ز شام ِ سکوت ... به ضرب چای، تمامی غصه ها مبهوت /// نوای ساز و ترانه به همرهی برسند ... فسانه ای که پدید آیدت درین برهوت
1.jpg
گفتم اولین شعرمم تو این فرفر جدید برای چایی بگم:دی بفرمایین چای ‎· SaeedTheGiraffe ?
بَ بَ به به ! لب سوز و لب دوز ‎· Mamad
جاتون خالی یکی از بچه ها از ایران برام گز آورده، یکی دیگه هم نبات، بساطم جوره :))) بفرمایین چایی ‎· SaeedTheGiraffe ?