سوالی که برای من پیش می آید این است که چرا درست بعد از این که یک وعده ی کامل گوشت خوردی، تمامی وجود فریاد کجاست چای سر میدهد
برا من قلیون سر میدع !! :| ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
قلیونو ترک کردم دیگه هوس ندارم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
کار خوبی کردی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™