شماهم شعرای خودتونو یادتون میره؟
ها شعر نمیگم ک ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
معلومه ! می نویسمشون ‎- Mamad
ممد رو نکرده بودی شعر میگیا، کجا قایمشون میکنی؟:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?