با اومدن بهرام :دی
Untitddddddled.png
نمنه؟ ‎- bahram13
برو تعدا ساب ها رو دقت کن:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
85 دوست داری؟ :)) ‎- bahram13
دقتت کم شده خلاصه :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
خیلی داغونم دادا :) ‎- bahram13
چی شدی؟ کلا کم پیداییا ‎- SaeedTheGiraffe ?