رفتم دوش سحرگاهی گرفتم ترگل ورگل نشستم پای فرفر:دی
آفیت باشه :) ‎- Mamad
اگه قبل از شیش عصر بیدار شم میرم یه سلمونی هم باید برم، یه ذره از داف بودنم کم شده :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
قربانت ممد :) ‎- SaeedTheGiraffe ?