دارم خرد خرد تصمیم میگیرم بخوابم:دی
نظرم عوض شد یه چایی بزنم با چارتا بیسکوییتی چیزی بعد اگه خواستم بخوابم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
من پاشدم سنگر رو دارم برو ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
هنو چاییم داغه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
دیگه به این نتیجه رسیدم دارم بیهوش میشم :)) شب یا روز یا هرچی بخیر:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
خوابیدی؟ ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
سعید؟ سعید پاشو رسیدیم ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
شبت بخیر :) ‎· Mamad