به قول لیتل خبببببب ب
آدم بعضی وقتا به نفرین زمان، بعضی وقتا به نفرین غربت، و گاهی به هردو دچار میشه ‎· SaeedTheGiraffe ?
بعضی وقت ها هم نصف شب گشنه ش می شه ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
اون موقع به یخچال سر میزنه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?