من برم شام، فعلا خوشگل بمونید
چشم خوشگل تر هم میمونیم ‎- farahnaaz
من قول نمیدم ‎- دختر حوا
ما همیشه خوشگلییییییییییییییییم ‎- گیص فرفرون
بوديم هستيم خواهيم ماند ‎- Shiva
@arash قربوند ‎- SaeedTheGiraffe ?
@farahnaaz باتشکر ‎- SaeedTheGiraffe ?
@gilasi یه ذره مهربون تر هم بشین لدفن:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@gissferferoon آفرین آفرین:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@shiwa باتشکر:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: من همیشه خوشگلم :دی ‎- arashferferi
@saeedgreen: مرگ ببند :/ ‎- arashferferi
بی عدب، میدم ساشول ادبت کنه، میشونمت بغلش میگم برو تو جاده :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?