بعد چند هفته تنبلی امروز قصد دارم ریش سبیلو بزنم:دی ازون ور موج جدید سرما اومده دهمون امشب یخ ِ یخ میشه اینجا:| بازم ازون ور فردا باید صبح برم دانشگاه، ولی معلوم نیست بیدار باشم :| یه سلمونی هم میرفتم بد نبود