ازینای من:دی راست میگه من هیچ وقت غر نمیزنم که چاقم :)))) دوچرخه سواری هم میرم:دی
this_is_saeed.png
رزرو زرافه ای ‎- SaeedTheGiraffe ?
از کجا فهمید تو چاق نیستی:)) ‎- Seety
نیمدونم که :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?