ازینای من:دی راست میگه من هیچ وقت غر نمیزنم که چاقم :)))) دوچرخه سواری هم میرم:دی
this_is_saeed.png
رزرو زرافه ای ‎· SaeedTheGiraffe ?
از کجا فهمید تو چاق نیستی:)) ‎· Seety
نیمدونم که :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?