کلی ساعته نخوابیدم حس میکنم یه جوریم:دی انگار خودم نیستم :)))