همه خوابیدن؟، چه فرفر خلوتی
نوچ استثنا كار و زندگي داشتيم :دي ‎· هانا
جدا هانا؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?