همه خوابیدن؟، چه فرفر خلوتی
نوچ استثنا كار و زندگي داشتيم :دي ‎- هانا
جدا هانا؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?