من اگه یه نویسنده ی بزرگ بودم یه جنبش آشتی زبان فارسی با فعل است راه مینداختم، تا اونجا که ممکنه یا میخوریمش یا جایگزینش میکنیم، خیلیم فعل قشنگ و ساده و پرکاربردیه:دی
چه نامفهموه نوشتت ‎· shompi
میگم فعل "است" خیلی دچار بی محبتی ما فارسی زباناس:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
منم متوجه نشدم ! ‎· Mamad
@saeedgreen: ما با این حال نزارمون تو چه توقعاتی داری:))))))) ‎· shompi
برا همینه که میگم اگه یه نویسنده ی بزرگ بودم دیگه :))) نویسنده ی بزرگ اولین نشونه ش توانایی رسوندن پیامشه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: سعیدکم خدا به ما رحم کرد:)))))) ‎· shompi
الان هم زدی هم نوازش کردی :)))) حیران موندم :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: توانایی هام زیاده قدرتی خدا:))) ‎· shompi
بی پایان :))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
بزن به تخته ‎· shompi
تق تق اسمایلی به تخته زدن ‎· SaeedTheGiraffe ?