من اگه یه نویسنده ی بزرگ بودم یه جنبش آشتی زبان فارسی با فعل است راه مینداختم، تا اونجا که ممکنه یا میخوریمش یا جایگزینش میکنیم، خیلیم فعل قشنگ و ساده و پرکاربردیه:دی
چه نامفهموه نوشتت ‎- shompi
میگم فعل "است" خیلی دچار بی محبتی ما فارسی زباناس:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
منم متوجه نشدم ! ‎- Mamad
@saeedgreen: ما با این حال نزارمون تو چه توقعاتی داری:))))))) ‎- shompi
برا همینه که میگم اگه یه نویسنده ی بزرگ بودم دیگه :))) نویسنده ی بزرگ اولین نشونه ش توانایی رسوندن پیامشه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: سعیدکم خدا به ما رحم کرد:)))))) ‎- shompi
الان هم زدی هم نوازش کردی :)))) حیران موندم :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: توانایی هام زیاده قدرتی خدا:))) ‎- shompi
بی پایان :))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
بزن به تخته ‎- shompi
تق تق اسمایلی به تخته زدن ‎- SaeedTheGiraffe ?