بُتی به حال خیالم ملاج من را کوفت ... که بهترست به هنگام درد لب را دوخت /// به خنده یا که به گریه به پاسخش گفتم ... که روزگار چو دباغ کنده مارا پوست /// هر آن زمان که بجویی مرا در آشوبم ... که آتشی که نمیرد همیشه جانم سوخت April 15, 2013 - Comment - Share - Edit
تازه کامنتاشم حفظ کردما، بی معنی میشد اینجا کپی کنم:دی ولی برا خودم هست ‎· SaeedTheGiraffe ?
مثلا الان این شخم بخوره بد نی ‎· SaeedTheGiraffe ?