این بازیه گفت فقط بیست درصد پلیدم کافی نبود نمیذارم اینجا:دی
قطعا رفقای دبیرستان منو ندیده که اینجوری قضاوت کرده:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
چرا؟ یعنی دوس داری پلید تر باشی :دی ‎- farahnaaz
اگر به پلیدی از پنجره ی مردم آزاری نگاه کنیم قطعا باید خیلی بیشتر میبود:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: پس منم باید پلید تر باشم چون دوران مدرسه خیلی مردم ازاری میکردم :))) ‎- farahnaaz
من هنوزم مشغول مردم آزاری هستم:دی در حد فرفر فید رفقارو نابود میکنم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
توزندگی واقعی هم به نحو دیگری:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
نکن برادر من نکن ‎- farahnaaz
من همیشه گفتم که مردم آزاری از بزرگترین لذت های زندگیه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?