باز هم جا دارد مراتب اعتراض خودم را در راستای نبود تاپ تونتی درین مکان که فرفر جدید ما گشته است، به تک تک شما عزیزان ابلاغ نمایم.
حق داری جانم:(( ‎· مستانه