بیاین جو تایملاین رو با عکسای قشنگ قشنگ عوض کنیم:دی
1859844-An-adult-giraffe-Great-color-and-detail--Stock-Photo.jpg
رزرو زرافه ای ‎- SaeedTheGiraffe ?
آقا یه سری عکسای خاک بر سری زرافه ها هم منتشر شده ، شما خجالت نمیکشین؟ :) ‎- Dr.RoHo
زرافه ها عکس خاکبرسری ندارن، من تکذیب میکنم آقا ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: آقا هست دیگه عه! :)) ‎- Dr.RoHo
نیست آقا من به عنوان قنسول عیالات متحده ی زرافه ای تکذیب میکنم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
دایرکت بدم؟ :دی ‎- Dr.RoHo
دایرکت هم بدی تکذیب میشه :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?