من یک فلسفه دارم، به این شکل که : در هر چیزی خوبی است و آن خوب، خوب است، حالا بیاین به صورت پرسش های سقراطی درکمونو ازین فلسفه گسترش بدیم:دی
از انتخاب لباس و آهنگ و فیلم و غذا بگییییر تا دوان دوانی کاربرد داره:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?